Home » Biblioteka » Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Rodzice ze zbiorów korzystają wyłącznie na miejscu.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć tylko 1 lekturę.
 3. Ilość wypożyczanych książek, które nie są lekturami, każdorazowo jest ustalana z bibliotekarzem.
 4. Książki wypożycza się na okres dwóch tygodni.
 5. Za nieterminowe oddawanie książek przyznawane są punkty ujemne.
 6. Książki wypożycza się wyłącznie na własne nazwisko po okazaniu identyfikatora.
 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną, o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 8. Pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki w ogłoszonym terminie.
 9. Ze zbiorów na miejscu można korzystać po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 10. Przeczytane czasopisma należy odłożyć na miejsce, książki oddać bibliotekarzowi.
 11. Książki i czasopisma należy szanować.

ZASADY  KORZYSTANIA

Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Opiekunem ICIM  jest nauczyciel – bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów naukowych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 4. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi chęć skorzystania z komputera. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu – określa tematykę poszukiwanych informacji.
 5. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy.
 7. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy będzie ograniczony.
 8. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemy należy zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 9. Po zakończeniu pracy należy usunąć z dysku oraz pulpitu zapisane przez siebie pliki.
 10.  Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz.
 11.  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 12.  Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza.
 13.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw (w szczególności czatów i gadu-gadu), a także odwiedzania tych stron.
  2. Wysyłania wiadomości tekstowych sms.
  3. Korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
  4. Instalowanie innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 1. Podręczniki wypożyczane są uczniowi na czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, termin ich zwrotu upływa na tydzień przed zakończeniem roku
  szkolnego.
 2. Bibliotekarze powiadomią wychowawców klas o terminie wypożyczeń podręczników dla danej klasy.
 3. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców uczniów z zasadami udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Rodzic (prawny opiekun) potwierdza podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i wzięcia odpowiedzialności za wypożyczone dziecku podręczniki (zał. nr 1).
 4. Przez cały czas użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest o nie dbać.
 5. Uczeń ma obowiązek obłożyć podręcznik w okładkę zabezpieczającą.
 6. Uczeń ma obowiązek dokonywać drobnych napraw podręcznika.
 7. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek notatek, wpisów, zabrudzeń, wyrywania stron, rozrywania itp.
 8. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 9. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń ma obowiązek oddać do biblioteki szkolnej komplet podręczników wraz z ich dodatkami (płyty, mapy, plansze itp.) w stanie dobrym, niezniszczonym, bez zabrudzeń, uszkodzeń itp.
 10. W przypadku niezwrócenia, zagubienia lub uszkodzenia podręcznika uniemożliwiającego jego dalsze korzystanie, rodzic (opiekun prawny) ucznia zobowiązany do odkupienia podręcznika i oddania go do biblioteki szkolnej.
 11. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego odchodzi ze szkoły, zobowiązany jest do zwrócenia do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
 12. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Uczeń potwierdza odbiór materiałów własnoręcznym podpisem (zał. nr 2).