Home » Co to są mediacje?

Co to są mediacje?

Mediator rówieśniczy
W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do programu Mediator rówieśniczy – nowy lider w szkole. Jesteśmy drugą szkołą w Toruniu i jedną z nielicznych w Polsce, która stwarza swoim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom możliwość korzystania z pomocy mediatorów.
W szkole powstał zespół mediatorów – uczniów i nauczycieli. Ukończyli oni kurs przygotowujący do pracy w charakterze mediatora. Jesteśmy w trakcie tworzenia Szkolnego Centrum Mediacji, w którym nasi mediatorzy będą zajmować się promocją mediacji, jako sposobu rozwiązywania konfliktów, oraz służyli pomocą osobom chcącym wziąć udział w mediacji.

Czym jest mediacja?

Każdemu może się zdarzyć, że pokłóci się z kimś, nie będzie się potrafił dogadać – z kolegami, rodzicami, nauczycielem. Może się też zdarzyć, że padniemy ofiarą przestępstwa. Możemy też zostać pomówieni, obrażeni – bezpośrednio lub za pośrednictwem internetu. Czasami to my możemy być tym, kto w jakiś sposób skrzywdził inną osobę. Takie sytuacje, kiedy popadamy z kimś w konflikt, są czasem trudne do rozwiązania. Jedną z metod radzenia sobie w podobnych sytuacjach, jest mediacja.
Mediacja to dobrowolne, poufne postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora. Celem mediacji jest doprowadzenie do ugodowego zakończenia sporu, znalezienia takiego rozwiązania, które będzie w pełni satysfakcjonować strony konfliktu.
Polskie prawo pozwala na kierowanie przez sąd do mediacji spraw z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego a nawet karnego. Mediacja pomaga często porozumieć się stronom i zawrzeć ugodę, która jest honorowana przez sąd. W takim przypadku sędzia nie wydaje wyroku, ale pozwala stronom realizować to, co postanowiły w czasie spotkań z mediatorem.
Mediacja rówieśnicza prowadzona w szkole ma służyć podobnym celom. Strony konfliktu będą miały możliwość dojść do porozumienia z pomocą mediatora i samemu określić warunki zakończenia sporu.

Jak przebiega proces mediacji? 

Po zgłoszeniu sprawy do mediatora, kontaktuje się on ze stronami i umawia na indywidualne spotkania wstępne. W trakcie tych spotkań mediator informuje strony o zasadach mediacji oraz odbiera zgodę na udział w mediacji.
Jeśli strony wyrażą zgodę, mediator organizuje wspólne spotkanie – posiedzenie mediacyjne – podczas którego pomaga stronom w negocjacjach i wspólnym wypracowaniu metody rozwiązania konfliktu. Podczas wspólnego spotkania, mediator kieruje dyskusją, dba o dobrą komunikację między stronami oraz o równowagę między nimi (obie strony muszą mieć taką samą możliwość wypowiedzenia się). Mediacja opiera się o pięć podstawowych zasad, które muszą być zachowane w trakcie procesu mediacyjnego. Są to:
Dobrowolność – strony muszą wyrazić zgodę na udział w mediacji, mogą się też w każdej chwili wycofać
Bezstronność – strony sporu mają równe prawa, są jednakowo traktowane, mediator nie staje po żadnej ze stron
Neutralność – to strony sporu decydują o tym, jak rozwiązać swój konflikt, mediator nie podpowiada żadnych rozwiązań
Poufność – wszystkie kwestie omawiane podczas mediacji są poufne
Akceptowalność – mediator musi zostać zaakceptowany przez strony sporu, każda z nich ma prawo poprosić o zmianę mediatora; również zasady obowiązujące podczas mediacji muszą być zaakceptowane przez wszystkie strony

Jakie sprawy mogą trafić do mediacji? 

Z pomocy mediatora mogą skorzystać uczniowie, którzy popadli w konflikt, w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z:
– bójką, naruszeniem nietykalności cielesnej
– poniżaniem, wyśmiewaniem, pomawianiem (bezpośrednim, lub na przykład za pomocą internetu)
– drobną kradzieżą (do 250 pln)
– niszczeniem mienia szkoły lub przedmiotów należących do innych uczniów
– konfliktem między uczniem a nauczycielem
– konfliktem między uczniami a ich rodzicami