Home » Nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 3 w Toruniu

Nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 3 w Toruniu

t02           t01

    Toruń 30.01.2006 r.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia
Pan Józef Jaworski
ul. Wały Sikorskiego 8
W imieniu organów statutowych naszego gimnazjum, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie wniosku nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II

Jan Paweł II jest w naszych oczach najwybitniejszą postacią swoich czasów. Doniosłość jego dzieła w krzewieniu idei pokoju, pojednania i miłości między ludźmi, narodami i religiami, doceniana jest przez cały świat. Dla Polaków powodem do dumy jest to, że tak wybitną postać wydał nasz naród i ziemia, na której mieszkamy.

Wybór Jana Pawła II na Patrona naszego Gimnazjum wydaje nam się wyborem najlepszym i oczywistym. Cały świat, a młodzież w szczególności potrzebuje autorytetów i przewodników. Chcemy, by nasi uczniowie otrzymali szczególne duchowe przewodnictwo. By dokonania patrona nakładały na nich szczególny wysiłek i szczególną odpowiedzialność w procesie kształtowania i doskonaleniu własnych charakterów. Pewni jesteśmy, że z takim wsparciem będzie to bardziej skuteczne i owocne.

Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie spotykali się osobiście z papieżem Polakiem na audiencjach w czasie czterech pielgrzymek młodzieży do Watykanu.

Dla uczniów, członków chóru, spotkania te były największa nagrodą za pilną naukę i wytrwałą pracę na rzecz szkoły i środowiska. W sposób bezpośredni wypływały one na postawy uczniów, ich zachowanie i stosunek do otaczającego świata.

Gimnazjum nr 3 znajduje się na terenie parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny. To tu pod „Drzewem Życia”, krzyżem z ołtarza papieskiego z toruńskiego lotniska, pod opieką księdza prałata Stanisława Majewskiego – Proboszcza parafii, księży wikariuszy i katechetów możemy poznawać i pogłębiać wiedzę o Janie Pawle II, przekształcać w czyn jego naukę, zawartą min. w encyklice „Dives in misericordia”. Najlepszym tego przykładem może być współpraca uczniów z Parafialnym Zespołem Caritas, Parafialnym Ogniskiem Wychowawczym, a w szczególny sposób z Toruńskim Centrum Caritas im. Bł. Marii Karłowskiej. W naszym Gimnazjum zapoczątkowany został wielki ruch młodzieżowego wolontariatu – Szkolne Koła Caritas Diecezji Toruńskiej. Ruch, ten jest odpowiedzią młodzieży na apel papieża o budowanie cywilizacji miłości.

Po wizycie w naszym mieście papieża Jana Pawła II w murach Gimnazjum nr 3 powstało pierwsze, a do dnia dzisiejszego największe w Diecezji Toruńskiej, Szkolne Koło Caritas. Patronką Koła została Święta Siostra Faustyna – sekretarka Bożego Miłosierdzia, Polka, którą papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze. Dzięki temu stale możemy odczuwać jego obecność w naszym życiu i naszej pracy. Od lat staramy się, by nasza szkoła godna była takiego Patrona. Świadczą o tym osiągnięcia naszych uczniów oraz wkład gimnazjum w życie oświatowe miasta. To dziesiątki indywidualnych i zespołowych sukcesów uczniów, to kompetencje i wysiłek nauczycieli, to ofiarność i zaangażowanie rodziców. W licznych przedsięwzięciach, realizowanych dla uczniów i społeczności lokalnej, staramy się realizować etos szkoły i przesłanie Jana Pawła II. Potwierdza to tez opinia o naszej szkole i jej dokonaniach powtarzana od lat i sprawiająca, że chętnych do nauki w Gimnazjum nr 3 jest zawsze znacznie więcej niż możemy przyjąć.

Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko jednym z małych ogniw łączących się w ważny i odpowiedzialny proces kształtowania obywateli naszego miasta i naszego kraju. Chcemy zrobić wszystko, żeby nasz wkład był jak najlepszy i skuteczny. Wybór dokonany przez uczniów, nauczycieli i rodziców pozwala nam wyrazić pewność, że pod opieką Jana Pawła II będzie on dziełem doskonalszym.

t03            t04

Wypis z protokołu Rady Pedagogicznej z dnia 21.11.2005
Pkt 8 Wybór Patrona Szkoły

Wicedyrektor A. Wnorowski przedstawił historię kontaktów szkoły i jej uczniów z Papieżem Janem Pawłem II podczas 6 lat istnienia gimnazjum. Przedstawił dotychczasowe działania na rzecz nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II.
W ramach tych działań:

 • pierwszą propozycję nadania Gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II zgłosił Samorząd Osiedla Chełmińskie Przedmieście
 • wpłynęła propozycja Rady Rodziców w formie uchwały z maja 2005 r wskazująca na Patrona Jana Pawła II
 • wpłynęła prośba o nadanie szkole imienia Jana Pawła II skierowana przez członków chóru szkolnego i jego opiekuna Kazimierza Jaworskiego, który przedstawił materiały dotyczące związków szkoły z Papieżem
 • wpłynęła prośba od członków szkolnego koła „Caritas” i opiekunów, skierowana do Pani Dyrektor o wystąpienie do Rady Miasta Torunia z wnioskiem o nadanie Gimnazjum nr 3 imienia Papieża Jana Pawła II
 • Pani Joanna Robaczewska – opiekun samorządu Uczniowskiego przekazała uchwałę Samorządu Uczniowskiego popierająca starania o nadanie Gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II; Rada Pedagogiczna jednogłośnie przyjęła uchwałę o poparciu propozycji nadania Gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II i wszczęciu procedury starań o nadanie szkole patrona. Powołana została komisja do działań związanych z nadaniem imienia.

t05            t06

Uchwała nr 12/05
Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 3 w Toruniu z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie wyboru Patrona Szkoły- Gimnazjum nr 3
Na podstawie Statutu Szkoły Gimnazjum nr 3 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o nadaniu Gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II. W związku z tym uchwala się , co następuje:

§1 Rada Pedagogiczna jednogłośnie zaaprobowała kandydaturę Papieża Jana Pawła II na Patrona Gimnazjum nr 3 w Toruniu.

§2 Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 3 w Toruniu upoważnia i zobowiązuje Dyrektora szkoły do rozpoczęcia procedury nadania szkole imienia Jana Pawła II i sztandaru.

§3 Powołuje się komisję Rady Pedagogicznej do działań związanych z nadaniem imienia szkole w składzie:

 • Dagmara Chraplewska-Kołcz
 • Wojciech Szymański
 • Maria Pawłowska
 • Iwona Zacharska
 • Elżbieta Szatkowska
 • Joanna Robaczewska
 • ks.Tomasz Drzymalski
 • Dorota Harhaj-Maza

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wypis z protokołu Prezydium Rady Rodziców z dnia 23.05.2005 r.
Pkt 2 Wybór Patrona Szkoły

Rada Rodziców podjęła dyskusję na temat koncepcji nadania szkole patrona. Pani Dyrektor mgr Pietkiewicz poinformowała o inicjatywie Samorządu Mieszkańców Osiedla Chełmińskie w sprawie nadania Gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II. Jako najważniejszą motywację podała liczne kontakty młodzieży szkoły z Ojcem Świętym, przejawiające się między innymi pielgrzymkami chóru do Rzymu i bezpośrednimi spotkaniami uczniów z Janem Pawłem II.

Po dyskusji członkowie Prezydium Rady Rodziców jednogłośnie przyjęli kandydaturę Jana Pawła II jako najwłaściwszą i najbardziej oczywistą.

t07            t08

Uchwała nr 6
Zgromadzenia Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z dnia 21.11.2005 r.

Zgodnie z § 23 pkt 3 i 5 Statutu Gimnazjum nr 3 w Toruniu i Regulaminem samorządu Uczniowskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w dniu 21.11.2005 r. uchwala, że popiera starania o nadanie naszemu gimnazjum imienia Jana Pawła II.

 

Mgr Danuta Pietkiewicz – Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Toruniu
„Panta rhei”, jak mówi greckie przysłowie, los przynosi nam coraz to nowe wydarzenia i nie jesteśmy w stanie zapanować nad ich przebiegiem.

Życie jak rwący potok daruje nam wiele dobrodziejstw, których nie możemy zaprzepaścić ani zlekceważyć.
W trakcie naszego obcowania z drugimi, otrzymujemy niezwykły dar poznawania ludzi. Jedną z najbardziej niezwykłych osób, jakie dane nam było poznać, jest postać naszego Papieża Polaka, Jana Pawła II.
Jesteśmy dumni, że mieliśmy ogromny zaszczyt czterokrotnie, osobiście spotkać naszego kochanego Rodaka. Powinniśmy być bardzo wdzięczni, że mieliśmy okazję żyć w tak wyjątkowych czasach, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Papież Polak. Te spotkania z pewnością na zawsze pozostaną w naszych sercach.
Zwracamy się więc z wielką prośbą o nadanie naszej szkole, imienia Naszego Ojca Świętego.
Jesteśmy świadomi, iż nasza propozycja ma ogromną wagę i mamy nadzieję, że nasz apel zostanie pozytywnie rozpatrzony.

t09            t10

Procedura wyboru Patrona Gimnazjum nr 3 w Toruniu
Imię Jana Pawła II

 1. Inicjatywa nadania Gimnazjum nr 3 w Toruniu imienia Jana Pawła II zgłoszona została przez Rodziców uczniów Gimnazjum. Równocześnie podobną propozycję zgłosili członkowie chóru szkolnego.
 2. Podczas posiedzenia Prezydium Rady Rodziców w dniu 23. 05.2005 podjęta została uchwała, w której przedstawiciele Rodziców wyrazili wolę przyjęcia przez Gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II.
 3. Po ukonstytuowaniu się organów Samorządu Uczniowskiego, opiekunowie samorządu podjęli temat patrona szkoły na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli. Zgromadzenie przyjęło następujący harmonogram, obejmujący:
  1. przygotowanie przez uczniów propozycji postaci patrona,
  2. debatę przedstawicieli wydelegowanych przez poszczególne klasy,
  3. podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Przedstawicieli Samorządu. Debata odbyła się w dniu 18.11.2005 r. a dnia 21.11.2005 r. Zgromadzenie Przedstawicieli przyjęło uchwałę, w której poparło kandydaturę Jana Pawła II.
 4. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 21.11.2005 r. Dyrektor Gimnazjum mgr Danuta Pietkiewicz przedstawiła uchwały Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę popierającą kandydaturę Jana Pawła II i upoważniła Dyrektora do podjęcia starań o nadanie przez Radę Miasta Torunia imienia Jana Pawła II i sztandaru Gimnazjum nr 3. Powołany został zespół, który opracował harmonogram przygotowań do nadania szkole imienia.
 5. W dniu o4.01.2006 r. Dyrektor Danuta Pietkiewicz spotkała się z Ordynariuszem Diecezji Toruńskiej, ks. Biskupem Andrzejem Suskim i uzyskała poparcie dla starań szkoły o nadanie imienia Jana Pawła II.
 6. Zgodnie z ustalonym harmonogramem odbędą się imprezy przygotowujące do uroczystości nadania szkole imienia.
 7. Uroczystość nadania imienia zaplanowana jest na 7.06.2006 r.

t11            t12

UZASADNIENIE WYBORU PATRONA GIMNAZJUM NR 3 W TORUNIU
Jan Paweł II – papież, wielki Polak, Honorowy Obywatel Miasta Torunia został wybrany na patrona Gimnazjum nr 3 w Toruniu przez całą społeczność szkolną.

Ojciec Święty był wielkim autorytetem dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży i choć brzmi to być może paradoksalnie, im bardziej był posunięty w latach, tym bardziej porywał młodzież, był dla niej niekwestionowanym wzorem i przewodnikiem życiowym.

Decydując się na wybór Jana Pawła II na Patrona naszego gimnazjum, braliśmy pod uwagę nie tylko Jego mądrość, głoszoną naukę, niekwestionowany autorytet moralny, wkład w budowanie cywilizacji miłości, patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny, ale także okoliczności, które w sposób szczególny połączyły absolwentów i uczniów naszej zkoły z Jego Osobą.

Miłość do słowa, do poezji i literatury stała się zasadniczą częścią posłannictwa Jana Pawła II i stanowiła siłę przyciągającą dla młodych. Widać to było szczególnie, gdy spotykaliśmy się z Papieżem Janem Pawłem II w czasie czterech pielgrzymek młodzieży naszej szkoły do Watykanu. Dla wszystkich, a szczególnie członków chóru szkolnego, była to największa nagroda i wyjątkowa chwila w życiu.

Jesteśmy częścią pokolenia Jana Pawła II. Większość z nas urodziła się i żyje w blasku Jego pontyfikatu. Nauka Jana Pawła II była znakomitym wzorem, w oparciu o który tworzyliśmy nasz program wychowawczy. Obecne w nim są takie wartości jak patriotyzm, mądrość, miłość, uczciwość i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Wcieleniem w życie owych wartości jest idea wolontariatu, która na co dzień wpisana jest w życie naszych uczniów. Najbardziej widocznym jej przejawem niech będzie działalność „Szkolnego Koła Caritas”, najstarszego i najliczniejszego w Diecezji Toruńskiej. Jest to urzeczywistnienie w praktyce apelu Jana Pawła II o budowanie „cywilizacji miłości”.

Wyrażamy głębokie przekonanie, że wychowanie młodzieży w duchu nauki naszego Wielkiego Rodaka pozwoli nam kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad dziełem tworzenia świata piękniejszego, lepszego i bardziej sprawiedliwego. Zrobimy wszystko, aby słowa Jana Pawła II: „Wy jesteście nadzieją świata, Wy jesteście moją nadzieją” znalazły spełnienie w przyszłych dokonaniach naszych wychowanków.

t13            t14

Jego Ekscelencja
Ks. Biskup Andrzej Suski
Biskup Toruński

W imieniu Nauczycieli, Rodziców i Uczniów Gimnazjum nr 3 w Toruniu zwracam się z prośbą do Jego Ekscelencji o wyrażenie zgody na nadanie naszej szkole imienia wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II.

Jesteśmy częścią pokolenia Jana Pawła II. Urodziliśmy się i żyjemy w blasku Jego pontyfikatu. Pragniemy, aby Patronem naszej szkoły był właśnie On: papież – Honorowy Obywatel naszego miasta i niekwestionowany autorytet moralny.

Dopełniliśmy już wszystkich procedur szkolnych związanych z wyborem Patrona szkoły. Wniosek, który chcemy skierować do Rady Miasta Torunia, poprzedziły jednogłośnie przyjęte stanowiska Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej skierowane do Dyrektora Gimnazjum nr 3.

Do takiej prośby upoważnia nas także fakt, iż postać Ojca Świętego była stale obecna w życiu naszego gimnazjum. Towarzyszyła pracy wychowawczej nauczycieli i rodziców oraz wspomagała proces wchodzenia w dorosłe życie młodego pokolenia.

Część z naszych uczniów mogła spotkać się z Janem Pawłem II w czasie kilku pielgrzymek chóru naszej szkoły do Watykanu. Dla uczniów, a szczególnie dla członków szkolnego chóru była to największa nagroda za pilną naukę i wytrwałą pracę na rzecz szkoły i lokalnej społeczności.

W Gimnazjum nr 3 zapoczątkowany też został wielki ruch młodzieżowego wolontariatu – Szkolne Koła Caritas Diecezji Toruńskiej. Była to odpowiedź młodzieży na apel Papieża o budowanie „cywilizacji miłości”.

To po Jego wizycie w naszym mieście, w murach naszego Gimnazjum powstało w dniu 15 października 1999 r. pierwsze i do dnia dzisiejszego także największe w Diecezji Toruńskiej, Szkolne Koło Caritas. Patronuje mu Święta Siostra Faustyna – sekretarka Bożego Miłosierdzia, Polka, którą papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze.

Jesteśmy dumni, że uczymy się na terenie parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny. To tu pod „Drzewem Życia”, krzyżem z ołtarza papieskiego z toruńskiego lotniska, pod opieką księdza prałata Stanisława Majewskiego – Proboszcza parafii, możemy poznawać i pogłębiać wiedzę o Janie Pawle II i przekształcać w czyn jego naukę.

Pragniemy zapewnić Waszą Ekscelencję, że uczniowie oraz nauczyciele Gimnazjum nr 3 w codziennej pracy wcielają w życie przesłanie Jana Pawła II – „Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego”.

Z wyrazami szacunku

t15            t16

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYBOREM PATRONA GIMNAZJUM NR 3 W TORUNIU
Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji
Informacja społeczności szkolnej i lokalnej o złożeniu wniosków formalnych w sprawie nadania imienia szkole, zapoznanie z procedurą nadania imienia. dyrektor szkoły maj 2005
Powołanie komisji koordynującej działania związane z wyborem patrona spośród Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego. dyrektor szkoły wrzesień 2005
Równoprawna prezentacja zgłoszonych kandydatur na forum środowiska szkolnego (uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły):
a). spotkania z różnymi osobami, prezentującymi historię, podejmowane działania i wagę życiowego dorobku kandydatów
b). spotkania wychowawcze i zajęcia dydaktyczne dla uczniów poświęcone tej tematyce.
Wychowawcy klas, nauczyciele: – j. polskiego, historii, wos-u, religii, biologii, muzyki, techniki, informatyki, opiekunowie kół zainteresowań, organizacji – SKC, samorządu szkolnego październik – listopad 2005
Zbadanie opinii środowiska lokalnego i współpracującego ze szkołą w sprawie wybory kandydata na patrona – w formie debaty samorząd uczniowski październik 2005
Wybór kandydata – uczniowie, nauczyciele, rodzice w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów wybiorą jedną z trzech kandydatur. Wicedyrektor – koordynator komisji ds. patrona szkoły maj – październik 2005
Akceptacja kandydata na patrona podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej z udziałem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. dyrektor szkoły listopad 2005
Opracowanie programu działań dydaktyczno-wychowawczych poprzedzających nadanie imienia Gimnazjum nr 3 imienia Jana Pawła II dyrektor szkoły listopad 2005
Przesłanie wniosku formalnego o nadanie szkole imienia do Rady Miejskiej. dyrektor szkoły styczeń 2006
Podjęcie uchwały przez Radę Miejską. styczeń – luty 2006
Uroczyste nadanie imienia szkole. dyrektor 7 czerwca 2006
Podejmowanie dalszych sukcesywnych działań popularyzujących, upamiętniających i promujących patrona szkoły w środowisku szkolnym i lokalnym, podejmowanie działań w kierunku tworzenia symboli patronackich szkoły. cała społeczność szkolna sukcesywnie w kolejnych latach szkolnych

t17            t18

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROCEDURĄ NADANIA
IMIENIA I SZTANDARU GIMNAZJUM NR 3 W TORUNIU
Zadania Osoby realizujące Termin realizacji
„Papież w Toruniu” – konkurs na prezentację multimedialną J. Bauchrowicz A. Serocka III 2006
„Moje spotkanie z Papieżem” – album Wychowawcy klas I-III I – 1 V 2006
„Nasze spotkania z Janem Pawłem II” – prezentacja wspomnień absolwentów „Trójki” z pielgrzymek chóru do Watykanu; ilustrowana antologia poezji i wspomnień uczestników spotkań z JPII M. Pawłowska T. Bednarska Koło Dziennikarskie I 2006
„Słowa JP II, które noszę w sercu” – konkurs literacki T. Ślebioda J. Kusznirenko M. Bukowicka 2 IV 2006
Jan Paweł II – zaduma, refleksja, ukojenie – konkurs poezji uczniowskiej W.Kaczmarek M. Soboń 2 IV 2006
Mapy podróży papieskich po Polsce i Świecie A. Dereszewska I 2006
Plastyczna wizja postaci Jana Pawła II E. Szatkowska III-IV 2006
Papież Polak w oczach współuczestników programu SOCRATES J. Zając IV-V 2006
Ekspozycja na temat życia Jana Pawła II Biblioteka Od I 2006
„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, lecz przez to kim jest…” – konkurs wiedzy o życiu i działalności Papieża Jana PawłaII W. Szymański A. Michałowska A. Kołodziej-Bielawska ks. W. Siemiątkowski ks. T. Drzymalski
„Jan Paweł II Orędownik Prawdy” – wieczór wspomnień J. Robaczewska D. Harhaj-Maza K. Jaworski ks. Sz. Chachulski
„Papież – Człowiek” I. Zacharska Klub Gimnazjalisty Samorząd Uczniowski I-II 2006
O istocie człowieka – realizacja ścieżki filozoficznej na poziomie klas I-III J. Robaczewska T. Ślebioda ks. Sz. Chachulski Wychowawcy klas I-III I-VI 2006
Uroczysta msza św. połączona z koncertem chóru – zamknięcie procedury nadania Patrona Szkole K. Jaworski K. Litowska ks. T. Drzymalski 7 VI 2006